/pl/zawody/kalendarz
REJESTRACJA / LICENCJA

KOMUNIKAT: 
Informujemy, iż rejestracje i licencje wprowadzane są w każdy wtorek, a osoby planujące starty, zobowiązane są do przesłania wszelkich dokumentów rejestracyjnych/licencyjnych na adres mailowy PKA na dwa tygodnie przed planowanym startem w zawodach
  
Zawodnicy zrzeszeni mogą być rejestrowani lub otrzymać licencję roczną jedynie po dokonaniu wpłaty składki członkowskiej rocznej KLUBU na rzecz PKA.
 
Sprawy rejestracyjno – licencyjne przeprowadzane są drogą elektroniczną uprzednio wpłacając na konto PKA odpowiednią należność oraz przysyłając na adres pka.wzj@gmail.com czytelnie wypełniony komplet dokumentów (zeskanowanych z podpisami).
 
ZAWODNICY
 
Rejestracja ZAWODNIKA:
1. Zawodnicy poniżej 9 roku życia nie mogą być rejestrowani w PKA.
2. Zawodnicy niezrzeszeni rejestrują się osobiście, w imieniu niepełnoletnich o ich rejestrację
    występują rodzice lub prawni opiekunowie.
3. W przypadku zawodników zrzeszonych o rejestrację w PKA występuje Klub, którego barwy będzie 
    reprezentował zawodnik.
 
W celu dokonania rejestracji zawodnika należy złożyć:
- druk zgłoszenia zawodnika,
- dowód wpłaty na konto PKA.
  
Jeśli zawodnik planuje startować w zawodach w roku rejestrowania się, zobowiązany jest złożyć także dokumenty niezbędne do wydania licencji.
 
 Licencja ZAWODNIKA:
1. Zawodnicy o licencję występują do PKA osobiście, w imieniu niepełnoletnich o ich licencję 
    występują rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Licencje wydawane są na 1 rok kalendarzowy tj. od 01.01 do 31.12.
 
W celu uzyskania licencji rocznej zawodnika należy złożyć:
- wniosek z oświadczeniem,
- dokumenty potwierdzające odpowiedni stopień uprawnień sportowych,
- potwierdzenie wpłaty za licencję roczną,
- potwierdzenie ubezpieczenie zawodnika obejmującego sport kwalifikowany - ubezpieczenie musi obejmować cały okres ważności licencji tj, do 31.12 danego roku kalendarzowego
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej (seniorzy)
  w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia oraz zawodników
  pomiędzy 19 a 23 rokiem zycia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki   
  zdrowotnej - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wydać skierowanie do lekarza
  medycyny  sportowej, jeżeli uzna to za konieczne,

   badanie okresowe przeprowadza się:

  1. co 12 miesięcy – dla wszystkich zawodników niezależnie od wieku  (poprzednie

        przepisy co 6 miesięcy)

  2. dodatkowo co 6 miesięcy - u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga

      tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;

 
Zmiana barw klubowych:
1. Należy złożyć następujące dokumenty:
   - dokument z klubu potwierdzający zgodę na zianę barw klubowych zawodnika
   - druk zgłoszenia zawodnika do rejestracji (potwierdzoną przez nowy Klub)
   - wniosek o wydanie licencji
   - potwierdzenie ubezpieczenie zawodnika obejmującego sport kwalifikowany,
   - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej
   - potwierdzenie wpłaty nakonto PKA za zmianę barw klubowych oraz za licencję (w przypadku jej
      braku),
 2. Przepisy o zmianie barw klubowych dotyczą również zawodników występujących z klubów 
    i rejestrujących się jako niezrzeszeni.
 
KONIE
 
Rejestracja KONIA
 Konie młodsze niż 4-ro letnie nie mogą być rejestrowane w PKA.
 
W celu dokonania rejestracji konia należy złożyć:
- druk zgłoszenia konia z podaniem dokładnych danych,
- paszport urzędowy z potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym posiadaczu konia (ksero)
- potwierdzenie wpłaty za rejestrację (opłata rejestracyjna nie zawiera opłaty za licencję roczną)
   
Starty w zawodach w roku rejestracji wymagają także złożenia dokumentów i opłaty niezbędnych do wydania licencji.
 
Licencja KONIA
W celu uzyskania licencji rocznej dla konia zarejestrowanego w PKA należy złożyć- przesłać potwierdzenie wpłaty za licencję roczną z podaniem danych konia i numerem jego paszportu urzędowego.
 
 Konto bankowe PKA:
Bank Spółdzielczy Głogów Młp. 17 9159 0000 2001 0010 4375 0001
 
DRUKI do pobrania:
 
 
CENNIK OPŁAT  TUTAJ